VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti

Slavka Kmeťová – PROFIKAMARÁTKA , so sídlom Družstevná 3911/6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52997499,  DIČ:1072181154  tel +421905194781 e-mail: slavka@profikamaratka.sk (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Predávajúci je poskytovateľ služieb na diaľku alebo osobne – semináre, prednášky, konzultácie, knihy a iný tovar -viac na  www.profikamaratka.sk

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako „kupujúci“).

2.OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Označenie produktu, popis jeho hlavných vlastností  a cena, vrátene  informácie o tom, či je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedené na vybrané webovej stránke predávajúceho. Cena je ďalej  vždy uvedená aj na objednávkovom formulári. Ponuka predaja zostáva  v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná na webovom rozhraní.

2.2 Predajný formulár obsahuje vždy informácie o zákazníkovi, objednávanom produkte,  tovare alebo službe, cene, vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsob úhrady kúpnej ceny , údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch  spojených s dodaním  produktu, či poskytnutej služby. Pri online prednáškach a kurzoch poplatky účtované nie sú.

2.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom  vzniká odoslaním objednávky (nie až po potvrdení objednávky).Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „ODOSLAŤ “ alebo „OBJEDNAŤ“. Od tohto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomná práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.  Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.  Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie  všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky  s dodatkom alebo odchýlkou.

2.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch  vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú viditeľné a jednoznačné  z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred samotným  odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne  opraviť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované  za správne.

2.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov  komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

2.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluva, resp. príslušný  daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jej uzavretia za účelom jej úspešného splnenia a nie je  prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.7. Predávajúci je povinný poskytnúť či dodať tovar/službu, ktoré si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje tovar/službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosti dodať tovar/službu je predávajúci  zbavený v prípade vypredania  zásob, o čom bude zákazník informovaný.

2.8. Vlastnícke právo k produktom/tovaru/službám prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3. CENA,PLATBY, ÚHRADY 

3.1. Cena produktov, tovaru a služieb, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená na predajnom formulári.

3.2. Predávajúci  vystaví k platbám vykonávaných  na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktu, tovaru či služby. Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 Spôsob úhrady

3.3.Cenu produktu/tovaru/služby a prípadné náklady spojené s dodaním  tovaru hradí zákazník bezhotovostným spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári.

Využiť môžete tieto možnosti platieb

 1. Bankovým prevodom na základe faktúry

3.5. Platba je jednorázová.

3.6. Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

3.7. Kúpna cena je splatná do 14 dní od uzatvorenia zmluvy (od dátumu  vystavenia faktúry), pokiaľ nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt/tovar či službu je splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.DODACIE PODMIENKY

4.1.Pri online vzdelávacích produktoch sa  dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predávajúceho  na emailovou adresu kupujúceho uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

4.2. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do troch dní, ak nie je uvedené inak.

4.3. V prípade kníh a iného tovaru predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty podľa aktuálneho cenníka., v čo najkratšom termíne, obvykle do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.

4.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

4.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

5. ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené iba pre  osobnú potrebu  zákazníka. Prístup  k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

5.2. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, knihy) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek  ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo užiť môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník sa zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

6.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

6.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Pokiaľ si zákazník objedná konzultáciu a zarezervuje termín, môže odstúpiť od dohody najneskôr deň vopred a nebude sankcionovaný. V prípade zrušenia v deň konzultácie mu bude účtovaný poplatok 50% z dohodnuté konzultační doby.

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14  dní od prevzatia/dodania produktu, tovaru, a to bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

Toto právo neslúži ako spôsob reklamácie tovaru.

Odstúpiť od zmluvy  v lehote 14 dní nie je  možné v prípade osobnej konzultácie.

6.2. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Najneskôr 14. deň po prevzatí produktu/tovaru/ebooku musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy.
  1. Oznámenie o odstúpení od zmluvy
  2. Adresát (tu spotrebiteľ vloží meno a priezvisko, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)
  4. Dátum objednania (*)/dátum obdržania(*)
  5. Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
  6. Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
  7. Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba pokiaľ je tento formulár posielaný v listinnej podobe)
  8. Dátum(*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte.
 • Odošlite formulár prosím emailom na slavka@profikamaratka.sk spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumu nákupu.
 • Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na emailu: slavka@profikamaratka.sk, písomnou formou, na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach viď vyššie, vždy s prehlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude poslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou cene tovaru či kurzu/eBooku. Čiastka  bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručení emailu s odstúpením od zmluvy.

6.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci  je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť  bez zbytočného odkladu pokiaľ zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Pre účely tejto zmluvy sa za podstatné porušení tejto zmluvy považuje:

 1. omeškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny nebo čiastky úhrady (splátky) viac jak 10 dní po dobe splatnosti;
 2. porušenie povinností na ochranu autorského práva zo strany zákazník

7.PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA REKLAMÁCIE

7.1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

7.4. Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte emailom na adrese slavka@profikamaratka.sk. Súčasťou reklamácie by malo byť priloženie dokladu o kúpe a popis závady. O spôsobe vybavenia reklamácie  budete informovaný emailom.

7.6. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, nejneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa  predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote.

7.7. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, pokiaľ sa preukáže, že službu alebo produkt užíval a využíva jeho duševnú  hodnotu pre svoj sebarozvoj.  Rovnako predávajúci nezodpovedá za závady, ktoré sú spôsobené neaktualizovaním internetového prehliadača či nenainštalovanému povinnému softwéru pre spustenie webinára, online kurzu, prednášky či ebooku, ktoré nie je schopný ovplyvniť. On-line vzdelávacie kurzy obsahujú iba návody a doporučení, predávajúci rovnako nezodpovedá  za  úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi

8.GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

8.1. Pretože nám  záleží na vašej spokojnosti s našimi produktmi, poskytujeme vám pri vybraných produktoch  knihy/tovar  možnosť do 30 dní od zakúpenia, tj. odoslania produktu na vami uvedenou adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí v prípade, že s produktom nebudete spokojní alebo zistíte, že zakúpený produkt nie je pre vás vhodný.

8.2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na slavka@profikamaratka.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu.

8.3. Peniaze Vám budú vrátené  rovnakým spôsobom, ako boli obdržané, a to do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu emailovou adresu.

9. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Podnikanie  je riziková činnosť, ktorá môže viesť k finančným stratám a životným zmenám. Toto všetko je iba vo vašich rukách. Slavka Kmeťová  nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím informácií zo seminára, eBooku, prednášky či osobnej konzultácie. .

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

10.2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

10.3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

10.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.5. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

10.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

10.7. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom www.profikamaratka.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

10.8. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

10.9. Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ s tým nesúhlasíte, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli vaše údaje zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Vyplnením predajného formulára  zákazník súhlasí so zaradením do databázy Slavky Kmeťovej-Profikamarátka  so sídlom Družstevná 3911/6, 974 01 Banská Bystrica, ako správcovi, a s ich následným spracovaním prostredníctvom pre marketingové účely a obchodné informácie prostredníctvom elektronických zariadení  a to až do odvolania súhlasu. Zároveň zákazník dáva súhlas k tomu, aby mu predávajúci posielal informácie o pripravovaných akciách ponuke svojich obchodných partnerov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

10.10. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

10.6. Cookies

Stránka  www.profikamaratka.sk  používa cookies na to, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky.  Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa  uloží na Váš pevný disk. To vediee k uľahčeniu  navigácie a zaištenia vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies se môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači.

Používanie  cookies môžete  deaktivovať ve Vašom internetovom prehliadači.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA – Účinnosť

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 3.3.2020.. Informácie sú podávané prostredníctvom webových stránok  www.profikamaratka.sk ,  prípadne ďalšími informačnými kanálmi, spravidla mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach www.profikamaratka.sk  a je označená dátumom účinnosti. Akékoľvek objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

Menu