Pokiaľ ste našim klientom, účastníkom webinára, seminára, workshopu, individuálnych konzultácií, odberateľom noviniek alebo ste ‘len’ návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti
s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU).

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov na webe www.profikamaratka.sk je

Slavka Kmeťová – PROFIKAMARÁTKA,

Družstevná 3911/6

974 01, Banská Bystrica

IČO: 52997499

DIČ: 1072181154

ŽR 620-43999, OÚ Banská Bystrica

e-mailová adresa:   slavka@profikamaratka.sk

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pokiaľ sa nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na týchto e-mail adresách:

slavka@profikamaratka.sk

III. PREHLÁSENIE

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, a teda že:

 • spracúvame vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
IV. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, tel. číslo, v prípade nákupu aj adresa bydliska, a v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. Telefónne číslo, ktoré  bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy, teda:

 • na poskytnutie poradenských, konzultantských, školiacich služieb a komunikáciu s Vami
 • pre poskytnutie prístupu k našim elektronickým produktom a službám
 • na zaslanie e-booku a iných elektronických produktov na vašu e-mailovú adresu
 • na vygenerovanie a zaslanie prístupov do aplikácií a členskej sekcii
 • na zaslanie pozvánky na nami organizované aktivity akcie

Vedenie účtovníctva.

Pokiaľ ste našim klientom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov.

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk.

Pokiaľ ste absolvovali niektorú z našich vzdelávacích aktivít, alebo si objednáte niektorý z našich webinárov, e-bookov, PDF súborov, MP3 audionahrávok alebo online programov (či už platených alebo zadarmo), vnímame oprávnený záujem posielať vám naše novinky z oblasti osobného rozvoja, pretože dôvodne predpokladáme, že vás tieto informácie zaujímajú.

Ak ste našim klientom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 7 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim klientom, zasielam vám informačné e-maily len na základe vášho súhlasu, po dobu 7 rokov od udelenia. Súhlas mi vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu
v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu.

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Tento sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Spracovanie a použitie fotografickej dokumentácia, referencie.

Len na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, videá, referencie, spätné väzby a pod. na našich stránkach, záznamy zo živých aktivít, seminárov, workshopov a pod., a to dovtedy, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovávania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

V. Cookies

Pri návšteve a prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Informácie zhromažďované pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Službu Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies sú následne spoločnosťou Google Inc.
v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Službu Facebook Pixel, prevádzkovanú spoločnosťou Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

VI. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme
a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do počítačov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do telefónov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozosielanie (zabezpečené menom
  a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https)
 • Pravidelnou aktualizáciou softvéru.
 • Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom
  a heslom).

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo
v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VII. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Hosting pre webovú stránku – WebSupport, s.r.o.
 • Správca webovej stránky
 • Facebook pixel (marketing), Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Analytics (štatistiky návštevnosti webu), Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Externá účtovná firma

Ďalej to môžu byť: poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia tlačových a poštových služieb, partneri spolupracujúci s nami v špeciálnych akciách pre klientov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania (účtovník).

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Ubezpečujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade budeme pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracúvania, ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí.

Dáta spracovávame výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VIII. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: slavka@profikamaratka.sk

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a predložíme vám v lehote do 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame údaje nezákonne, alebo nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
 • Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracúvania. (Napr. odhlásením
  z odoberania e-mailov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
 • Právo na prenesiteľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na tento úkon potrebujeme aspoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému, ako aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme aspoň 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad sme povinní evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi pracujeme v rozpore so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, e-maily s inšpiráciou, články či produkty
a služby vám zasielame, ak ste náš klient na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ klientom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

IX. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú zmluvne povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov platia od 1.1.2019

Menu